1. Algemeen
  Op al onze leveringen en diensten zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing.
  Koopovereenkomsten worden alleen aangegaan met personen van 18 jaar of ouder.
  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Bio-Kult (Verasan BV). Door het tot stand komen van een overeenkomst tussen de klant en Verasan middels de procedure zoals deze is omschreven, accepteert de klant de voorwaarden.
  Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Verasan zijn overeengekomen.
  Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  Onze gegevens: BTW nummer 856519030B01, Kamer van Koophandel nummer 66370973.
 2. Prijzen
  Alle prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
  Verasan heeft te allen tijde het recht de voorwaarden en de inhoud van de Verasan websites te wijzigen.
  Er kunnen geen rechten worden ontleend aan op de website getoonde afbeeldingen of voorbeelden. Typefouten en spelfouten zijn voorbehouden.
 3. Verzendkosten
  De hoogte van de verzendkosten binnen Nederland bedragen EUR 4,95 voor bestellingen tot EUR 45,- artikelen.
  De verzendkosten naar het buitenland zijn als volgt:
  € 4,95 voor verzendingen naar België
  De verzendingen worden uitgevoerd door PostNL Pakketpost en DPD.
  Bestellingen welke zijn betaald worden in de meeste gevallen dezelfde werkdag verzonden. Bestellingen welke in de loop van de middag en in de avond binnenkomen worden de volgende werkdag verzonden. Verasan levert uw bestelling in principe binnen 2 werkdagen binnen Nederland en België. Als een product niet op voorraad is, wordt u bericht over de verwachte levertijd.
 4. Betaling
  Na een bestelling ontvangt u direct een bevestiging per e-mail met daarin een overzicht van uw bestelling en de totale kosten, inclusief verzendkosten. Elke bestelling wordt pas geleverd na betaling. U kunt online betalen middels de internetkassa.
 5. Levering
  Alle aanbiedingen van Verasan zijn vrijblijvend en Verasan behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen, productwijzigingen en/of assortimentswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden.
  Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Verasan. Verasan is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Verasan dit mee binnen 7 werkdagen na ontvangst van de bestelling.
  Wanneer een bestelling niet bij de klant is afgeleverd, maar wél door Verasan is verzonden, wacht Verasan voor binnenlandse zendingen 2 weken, en voor buitenlandse zendingen 4 weken, alvorens een bestelling eventueel opnieuw uit te voeren.
  Verasan is niet aansprakelijk voor overschrijding van de aangegeven levertijden of verlies of beschadiging door PostNL pakketpost.
 6. Retourneren en Garantie
  Verasan doet er alles aan om u een perfect product te leveren. Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen 7 werkdagen na aflevering aan Verasan te retourneren en de overeenkomst te ontbinden. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is. Uiterlijk binnen dertig dagen na de ontbinding zal Verasan het bedrag van het artikel op uw rekening terugstorten. De rechtstreekse kosten van terugzending komen voor uw rekening. Wij vragen u hier voorafgaand via e-mail melding van te maken aan Verasan.
  Eventuele gebleken gebreken dient u uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontdekking schriftelijk aan Verasan te melden. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Verasan de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurprijs plus betaalde verzendkosten van verzending daarvan te restitueren. Dit alles zal in overleg met de fabrikant plaatsvinden. Per artikel dient bekeken te worden of u aanspraak kunt maken op garantie. Verasan zal contact opnemen met de leverancier en daarna samen met u zoeken naar een gepaste oplossing.
  Er wordt niet teruggenomen of geruild indien het artikel is uitgepakt of gebruikt, maar niet defect is
 7. Aansprakelijkheid
  Alle producten die in het assortiment van Verasan zijn opgenomen zijn zorgvuldig uitgezocht. De afgeleverde artikelen bezitten die eigenschappen die u op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Eventuele klachten kunt u schriftelijk of per mail aan ons voorleggen
  De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Verasan kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. Verasan is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website.
 8. Overmacht
  Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Verasan in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door u dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Verasan gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven en redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
  Omstandigheden in deze zin zijn ondermeer een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.
 9. Privacy Statement
  Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door Verasan gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.
 10. Geschillen
  Verasan zal altijd eerst zelf proberen met u een oplossing te zoeken.
  Geschillen tussen de consument en Verasan inzake te leveren of geleverde goederen en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door u als consument als door Verasan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien u uw klacht eerst binnen bekwame tijd aan Verasan heeft voorgelegd. Uiterlijk drie maanden nadat u de klacht aan Verasan heeft voorgelegd, dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt. Wanneer u een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is Verasan aan deze keuze gebonden. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor meer informatie kunt u kijken op: www.thuiswinkelwaarborg.nl
 11. Copyright
  Alle rechten voorbehouden. Niets uit onze website www.bio-kult.nl mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Verasan

Neem contact op

We zijn er nu niet. Maar je kunt ons een e-mail sturen en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

0

Start typing and press Enter to search